สำนักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓
 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖