ภารกิจ/ผังการจัด
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม จิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารและความรู้
ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตลอด
จนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่
จ.สระแก้ว, จ.ปราจีนบุรี,จ.นครนายก, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ชลบุรี และ จ.สมุทรปราการ