ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

๑. พันเอก อัมพร แก้วกำพล
๘ มิ.ย.๑๐
ถึง
๑๗ ม.ค.๑๙
๒. พันเอก ไกรฤกษ์ อัตตะสาระ
๑๗ ม.ค.๑๙
ถึง
๒๖ พ.ย.๒๑
๓. พันเอก อุทัย กรัพณานนท์
๒๖ พ.ย.๒๑
ถึง
๕ ก.พ.๒๓
๔. พันเอก ชัยวัฒน์ นาควานิช
๕ ก.พ.๒๓
ถึง
๑ ต.ค.๒๗
๕. พันเอกอุทัย บุญศรี
๑ ต.ค.๒๗
ถึง
๑ ต.ค.๓๐
๖. พันเอก เจริญ กายแก้ว
๑ ต.ค.๓๐
ถึง
๑ ธ.ค.๓๐
๗. พันเอก ทรัพย์ทวี เขียววิมล
๑ ธ.ค.๓๐
ถึง
๑ ต.ค.๓๕
๘. พันเอก สันติ รุ่งแสง
๑ ต.ค.๓๕
ถึง
๑ ต.ค.๓๘
๙. พันเอก วิสูตร ตุลยสุวรรณ
๑ ต.ค.๓๘
ถึง
๗ ธ.ค.๔๐
๑๐. พันเอก เฉลิมชัย หนองแสง
๗ ธ.ค.๔๐
ถึง
๒๙ เม.ย.๔๕
๑๑. พันเอก ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
๒๙ เม.ย.๔๕
ถึง
๒๘ ต.ค.๔๗
๑๒. พันเอก สมเกียรติ วรรณพิรุณ
๒๘ ต.ค.๔๗
ถึง
๓๐ เม.ย.๔๘
๑๓. พันเอก พิพัฒน์ เหรียญบุปผา
๓๐ เม.ย.๔๘
ถึง
๑ ส.ค.๔๘
๑๔. พันเอก ชาติชาย พลสวัสดิ์
๑ ส.ค.๔๘
ถึง
๒๘ ต.ค.๕๓
๑๕. พันเอก สำราญ ไชยริปู
๒๘ ต.ค.๕๓
ถึง
๑ ต.ค.๕๗
๑๖. พันเอก ณัญฐวุฒิ นิลนนท์
๑ ต.ค.๕๗
ถึง
๕ ต.ค.๖๐
๑๗. พันเอก ศุภฤกษ์ จรรจาวิจักษณ์
๕ ต.ค.๖๐
ถึง
ปัจจุบัน