ประกาศเผยแพร่
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
25 ต.ค.62
659,314.74 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
16 ธ.ค.62
759,991.58 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
10 มี.ค.63
1,401,874.44 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
10 มี.ค.63
887,381.97 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
31 มี.ค.63
1,962,207.20 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
3 เม.ย.63
1,264,155.14 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
10 เม.ย.63
566,104.86 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
27 เม.ย.63
759,986.09 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
13 พ.ค. 63
1,181,269.94 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
28 พ.ค.63
1,470,662.96 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
5 มิ.ย.63
2,023,326.45 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
23 มิ.ย.63
2,719,858.68 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
23 มิ.ย.63
2,358,069.21 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
26 มิ.ย.63
4,668,614.37 บาท