ประกาศผู้ชนะ
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
24 เม.ย.63
15,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
27 เม.ย.63
16,900 บาท
ประกาศจ้างแรงงาน
29 เม.ย.63
32,640 บาท
ประกาศจ้างแรงงาน
30 เม.ย.63
78,526 บาท
ประกาศเช่าเครื่องจักรกล
1 พ.ค.63
96,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
5 พ.ค.63
46,775 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
5 พ.ค.63
20,180 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุซ่อมพาหนะ
7 พ.ค.63
87,100 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
7 พ.ค.63
6,460 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
8 พ.ค.63
421,141.03 บาท
ประกาศเช่าเครื่องจักรกล
8 พ.ค.63
324,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 พ.ค.63
226,780 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
14 พ.ค.63
368,333 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุซ่อมพาหนะ
15 พ.ค.63
79,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 พ.ค.63
187,981 บาท
ประกาศเช่าเครื่องจักรกล
19 พ.ค.63
220,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุซ่อมพาหนะ
19 พ.ค.63
74,400 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
19 พ.ค.63
5,500 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
27 พ.ค.63
8,400 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุซ่อมพาหนะ
29 พ.ค.63
73,200 บาท
ประกาศเช่าเครื่องจักรกล
29 พ.ค.63
72,000 บาท
ประกาศจัดซื้อวัสดุซ่อมพาหนะ
2 มิ.ย.63
87,300 บาท
ประกาศเช่าเครื่องจักรกล
4 มิ.ย.63
192,000 บาท