ประกาศราคากลาง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 เม.ย.63
375,962 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 เม.ย.63
298,555 บาท
ราคากลางจ้างแรงงาน
18 พ.ค.63
32,640 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
19 พ.ค.63
117,113.19 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
19 พ.ค.63
28,340 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
25 พ.ค.63
177,534.40 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
27 พ.ค.63
20,900 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
27 พ.ค.63
440,228.93 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
28 พ.ค.63
72,400 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
28 พ.ค.63
176,914.43 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
28 พ.ค.63
23,464.43 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
28 พ.ค.63
43,242.48 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1 มิ.ย.63
23,500 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
1 มิ.ย.63
95,200 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
4 มิ.ย.63
13,200 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
5 มิ.ย.63
58,900 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
8 มิ.ย.63
2,023,326.45 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9 มิ.ย.63
28,000 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
9 มิ.ย.63
29,900 บาท
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ
11 มิ.ย.63
22,050 บาท