ติดต่อหน่วย

 

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๑

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตำบล แซร์ออ  อำเภอ วัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว ๒๗๑๖๐  

โทรสาร ๐๓๗ - ๒๖๒๗๙๓

โทรทหาร ๕๖๑ ๒๐๒๑

กลับสู่หน้าหลัก