ติดต่อหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เลขที่ 218 ม.1 ตำบล แซร์ออ  อำเภอ วัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว ๒๗๑๖๐ 
โทรสาร ๐๓๗ - ๒๖๒๗๙๓ , โทรทหาร ๕๖๑ ๒๐๒๑